Deze website is eigendom van Vera Beelen/soulgood.


Contactgegevens:
Vera Beelen

Ertsenrijkstraat 109

3545 Halen

vera@soulgood.be


Soulgood is een project onder Co & Go! Activiteitencoöperatie Vlaams-Brabant cvba-so – Interleuvenlaan 62 – 3001 Heverlee – BTW BE 0896.756.090 – RPR Leuven.


PRIVACYBELEID

Vera Beelen/Soulgood verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht op vera@soulgood.be


Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 voor- en achternaam
 adresgegevens
 telefoonnummer
 e-mailadres
 overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 bankrekeningnummer


Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 opmaak facturen en het afhandelen van uw betaling
 verzenden van de nieuwsbrief
 om contact met u op te nemen
 u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten


Ik verwerk persoonsgegevens op grond van:
 - een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en om te ondernemen.
 - toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden (bv.
nieuwsbrief)


Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Tussen Soulgood en webhostingbedrijf One.com is er een dataverwerkingsovereenkomst die voldoet aan de AVG en
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens biedt.


Cookies
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de website naar behoren werkt en verbeteren uw browserervaring. U kunt
zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soulgood en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar
u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vera@soulgood.be .


Indien u niet wil dat ik uw gegevens verwerk met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op vera@soulgood.be. Via dat adres
kan u ook altijd vragen welke gegevens ik over u verwerk en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Ik reageer zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.
Als u het niet eens bent met de manier waarop ik uw gegevens verwerk, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000
Brussel): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Vera Beelen/Soulgood of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Vera Beelen/soulgood levert de nodige inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Soulgood de nodige inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Vera Beelen/soulgood kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Vera Beelen/soulgood geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Vera Beelen kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.